Alapszabály

A Női Értékek Pártjának alapszabálya

 

A Női Értékek Pártjának Alapszabálya

 

I. Általános rendelkezések

 

1.§ A párt neve

1. A párt neve: Női Értékek Pártja

2. A pártnak nincs rövid neve

3. A párt székhelye: 1038 Budapest, Perje u. 2.

4. A párt működési területe: országos

5. A párt önálló jogi személy

 

II. Célok és alapelvek

 

2.§ A párt céljai

1. A párt célja, hogy a női gondoskodást kiterjessze az egész országra. Ennek során a gazdaságpolitika és szociális háló – közoktatás, egészségügy, nyugdíjrendszer – fenntarthatóvá való átalakítására törekszik, hogy a jövő nemzedékei békében élhes­senek.

2. A Női Értékek Pártja részt szándékozik venni a magyar demokratikus többpártrendszerű jogállam működésében, a közhatalom gyakorlásában, megválasztott képviselőin keresztül az önkormányzatok és az országgyűlés munkájában, az állampolgárok részvételének szervezeti kereteket nyújtva. Hiteles tájékoztatással és a közvetlen demokrácia építésével elő kívánja segíteni a lehetőségekre korlátozott közakarat érvényesülését.

3.§ A párt által képviselt értékek

1. Tagság: A párt a nők természetes gondoskodó szellemére és tevékenységére alapoz, annak elismertetésére törekszik. A párt tagjai hisznek a több­párt­rendszerben, hogy a pártok feladata az érdekképviselet.

2. Gazdaság: A párt értékrendje szerint élelemalapú társadalom kiépítésére van szükség, ahol a foglalkoztatottság és megélhetés nem függ össze, de a kényelmes élet elérésére törekvés hasznos munkára ösztönöz. Egyenjogúságot kell biztosítani embereknek, munkáknak, elméleteknek, hogy az életmód szabad választása biztosított legyen, ne csupán a profit, a fizetések kitermelésének kényszere irányítsa gazdaságunkat.

3. Környezet: Földünk, és annak természetes növény- és állatvilága teremti meg életfeltételeinket. Minél inkább eltávolodunk ettől, a környezet egyensúlya annál inkább felborul, így az ember léte – mivel természeti lény -, egyre inkább veszélybe kerül. Közösen munkálkodhatunk csak azért, hogy figyelmünket a műértékektől újra az anyatermészet felé irányítsuk.

4. Jövő: Ahogy egy édesanya nem vár el gyermekétől idő előtt teljesítményeket, úgy a párt a politikai-gazdasági változásokat is foko­zato­san, megalapozott döntések sorozatán keresztül szándékozik megvalósítani. Azonnali eredmények helyett türelemmel dolgozik egy élhető jövő érdekében, miközben a jelenben a valós szükségletek biztosításával a hosszú távú értékek fenntartására törekszik.

4.§ A párt tevékenysége és működése

1. A párt tevékenysége során a centralizáció ellenében, az egyéni és közösségi érdekek összeegyeztetésére törekszik, törvényes keretek között képviselve választóit és a párt programjában meghatározottakat az önkormányzatok, az országgyűlés és az Európai Parlament munkájában.

2. A képviselői rendszeren túlmutatóan, a Női Értékek Pártja tömeg­bázist épít. A köz­akaratot tagjai figyelembe veszik, ezért a döntéshozatalban jelentős szerepet szán a közvetlen demokráciát megvalósító törekvéseknek, támogatja a népszavazások kivitelezhető módjainak kidolgozását. A társadalmi-gazdasági változások folyamatában a párt iránymutatással ad támogatást és előmozdítja, hogy az állam­polgárok saját döntéseikkel alakíthassák számukra élhetővé környezetüket, életterüket. Eközben elutasít minden támadást és nem lép fel támadó jelleggel. Mindehhez mintát nyújtanak választott vezetői, akik a jólétet mások kihasználása nélkül szándékoznak megteremteni, biztosítva az alapvető jogot az élelem­ellátáshoz és a lakhatáshoz.

3. A párt igénybe kíván venni minden elérhető fórumot az állampolgárok megszólításához és politikai aktivitásuk növeléséhez. Honlapján keresztül lehetőséget teremt minden tagja számára, hogy elveit közzé tegye, ezáltal pedig azok minél szélesebb körben elfogadtatásra találhassanak.

 

III. A tagság

 

5.§ A tagság feltételei

1. A párt tagja lehet, aki

a. 16. életévét betöltötte;                                                          

b. magyar állampolgár vagy Magyarországon választójoggal rendelkező európai uniós állampolgár;

c. a párt Alapszabályát, programját, alapelveit és céljait ismeri, és a belépési nyilatkozat aláírásával azt elfogadja;

d. nem áll cselekvőképességét korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt;

e. a bíróság nem tiltotta el jogerősen a közügyek gyakorlásától;

f. más magyarországi pártnak nem tagja.

 

6.§ A tagfelvételi eljárás

1. A tagsági viszony a felvételt kérő (a továbbiakban tagjelölt) a párt honlapján történő regisztrációját, vagy a párt 1. §-ban rögzített címén papír alapú, aláírt belépési nyilatkozatának befogadását követően automatikusan jön létre.

2. A tagjelölt a belépési nyilatkozatban kijelenti, hogy a párt Alapszabályát és programját olvasta és elfogadja, illetve hogy az 5. §-ban meghatározott tagsági feltételeknek eleget tesz.

3. A tagjelölt adatai közül kötelező megadni a jelölt

a. nevét;

b. lakcímét;

c. születési adatait – születési helyét és dátumát;

d. anyja nevét;

e. személyazonosító okmányának számát;

4. A tagjelölt közölheti bemutatkozásában

a. Internetes regisztráció esetén felhasználónevét;

b. Internetes regisztráció esetén jelszavát;

c. e-mail címét;

d. telefonszámát;

e. végzettségét;

f. foglalkozását;

g. honlapjának vagy internetes naplójának címét;

h. felajánlását, hogy a párt munkáját milyen területen tudja segíteni;

i. melyik választókerületnek kíván tagja lenni.

7.§ A tagsági viszony megszűnése

1. A tagsági viszony megszűnhet kilépéssel, törléssel és kizárással.

2. Megszűnés kilépéssel: a tag kilépési szándékát a párt honlapján regisztrációjának törlésével és a párt 1. §-ban rögzített címére eljuttatott kilépési nyilatkozatával jelentheti be.

3. Megszűnés törléssel: amennyiben az alább felsorolt események valamelyike bekövetkezik:

a. a tag meghal;

b. ha a tag 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralékot halmoz fel, és a tartozásának megfizetésére felhívó írásbeli figyelmeztetés kézhezvételét követő 15 naptári napon belül sem rendezi a tartozását. Az értesítés szabályszerűnek tekintendő akkor is, ha a kézbesítés a tag érdekkörében felmerült okból hiúsul meg;

c. ha a tag az 5. §-ban rögzített feltételeknek nem felel meg;

d. a tag a párttagsággal törvény szerint összeférhetetlen tevékenységbe kezd.

4. Megszűnés kizárással, fegyelmi eljárás lefolytatása után.

8.§ A tag jogai

1. Részt venni választókerületi szervezet munkájában, a párt rendezvényein;

2. Szavazni a párt testületei és tisztségviselői megválasztásakor;

3. Jelen lenni a párt bármely szervezeti egységének és testületének minden nyilvános ülésén;

4. Tájékozódni a párt bármely szervezetének tevékenységéről;

5. A párton belül politikai kezdeményezéssel élni, ahhoz támogatást szervezni, vagy önszerveződő közösséghez csatlakozni;

6. Az Alapszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén megválasztható legyen bármely tisztségre;

7. Megismerni a személyére vonatkozó javaslatokat, megbízatásaival járó feladatairól pontos tájékoztatást kapni, és azokról véleményt nyilvánítani;

8. Igénybe venni a párt által biztosított szolgáltatásokat;

9. Jogainak párton belüli megsértése esetén etikai vizsgálatot indítani.

 

9.§ A tag kötelességei

1. A tag köteles az Alapszabályban és a párt más szabályzataiban, határozataiban foglaltak betartására;

2. Magatartásával nem sértheti a párt érdekeit, jó hírnevét, a párt programjának szellemiségét;

3. Nem támogathat olyan politikai törekvéseket, amelyek a párt céljaival, programjával és szervezetei, képviselőcsoportjai, testületei által elfogadott állásfoglalásokkal összeegyeztethetetlenek;

4. A tag köteles tagdíjat fizetni;

5. A belépési nyilatkozatában szereplő adatokban bekövetkező változásokról a választókerületi szervezetének választmányát tájékoztatni kell;
6. Képviselje a párt programját és politikai döntéseit, növelje a párt tekintélyét és társadalmi támogatottságát – vegyen részt a párt választási kampányában, segítse a párt képviselőjelöltjeit;

7. Önként vállalt feladatait felelősségteljesen teljesítse;

8. Párton belül és kívül is kerülje az indokolatlan konfliktusokat, kisebbségben maradt véleményét a nyilvánosság előtt kizárólag kisebbségi véleményként tegye közzé, és párton belüli vitái során addig ne keressen jogorvoslatot párton kívül, amíg annak Alapszabály szerinti lehetőségeit nem merítette ki.

10.§ A tagdíj

1. A párt tagjai az alakuló ülésen meghatározott összegű tagdíjat kötelesek fizetni, amelyet a későbbiekben a párt Szervezeti és Működési Szabályzata módosíthat.

2. A tag kérelmére a választókerületi szervezeteknek jogában áll a tagot átmenetileg felmenteni tagdíjfizetési kötelezettsége alól.

 

11.§ A kapcsolattartás

1. Ahol az Alapszabály írásbeli közlésről rendelkezik, a tag regisztrált email-címére küldött, illetve arról érkező közlés is írásbelinek minősül.

 

IV. A párt szervezeti felépítése

 

12.§ A párt testületi szervei és tisztségviselői

1. A párt testületei:

a. Elnökség;

b. Közgyűlés.

2. A párt tisztségviselői:

a. Elnök;

b. Alelnökök;

c. Pártigazgató;

d. a választókerületi szervezet elnöke.

3. A párt tisztségviselője olyan személy lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők választásán választójoggal rendelkezik.

13.§ Az Elnökség

1. Az Elnökség tagjai a párt Elnöke, valamint négy Alelnöke.

2. A párt Elnökét és négy Alelnökét első alkalommal az alakuló ülés választja. Amikor legalább tíz választókerületi szervezet megalakult, az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja.

3. A párt Elnökévé az választható, aki magyar állampolgár és akit legalább tíz Választókerületi Szervezet, vagy a párt tagjainak 30%-a írásbeli ajánlásával támogat.

4. A párt Alelnökévé az választható, aki magyar állampolgár és akit legalább öt Választókerületi Szervezet, vagy a párt tagjainak 20%-a írásbeli ajánlásával támogat.

5. A párt Elnöke és Alelnökei külön jelölés nélkül újraválaszthatók.

6. Az Elnökség ülését a párt Elnöke havonta hívja össze, illetve erre bármikor jogosult. A párt Elnöke köteles az Elnökség ülését 5 naptári napon belül összehívni, ha az Elnökség tagjainak fele a napirend előzetes megjelölésével ezt írásban kezdeményezi.

7. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza.

8. Az Elnökség ülésén tanácskozási joggal bárki részt vehet, akit az Elnökség meghív.

14.§ A Közgyűlés

1. A Közgyűlés a párt legfőbb döntéshozó szerve. A Közgyűlés a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. Határozatai minden tagra kötelező érvényűek.

2. A Közgyűlést az Elnökség évente hívja össze. Helyéről, időpontjáról és napirendjéről 15 naptári nappal előtte írásban, vagy elektronikus úton küld meghívót a tagoknak és közzéteszi honlapján. Két hónapon belüli időpontra kötelező összehívni a Közgyűlést, ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli.

3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a. a párt Alapszabályának elfogadása, módosítása;

b. a párt politikai programjának elfogadása;

c. a párt éves költségvetésének megállapítása;
d. az éves beszámolók elfogadása;

e. a párt országos tisztségviselőinek megválasztása;

f. a tagok által tett felszólalások elbírálása;

g. a tagdíj megállapítása;

h. tíz választókerületi szervezet megalakulásáig etikai és fegyelmi kérdéseket vizsgálni és döntést hozni;

i. országgyűlési és az európai parlamenti választásokon a párt által elindítandó vagy támogatandó jelöltek jóváhagyása;

j. az országgyűlési, az európai parlamenti és az önkormányzati választáson indítandó jelöltek kiválasztásának szabályozása;

k. jóváhagyni napirendjét.

4. A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel, titkos szavazással hozza.

5.  Legalább tíz választókerületi szervezet létrehozásáig a Közgyűlésen a párt teljes tagsága részt vesz.

6. A Közgyűlésen tanácskozási joggal bárki részt vehet, akit az Elnökség meghív. A Közgyűlés ideje alatt a meghívás visszavonható.

7. A Közgyűlés a napirend megtárgyalása előtt, a jelenlévő párttagok közül 7 fős szavazatszámláló bizottságot választ, nyílt szavazással. Nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja a választott tisztségviselő, illetve az, aki választott tisztségre érvényes jelöléssel rendelkezik.

8. A Közgyűlés által választandó tisztségviselőkre jelölést a Közgyűlés összehívását követően, de legalább a Közgyűlést megelőző 14. naptári naptól a megelőző utolsó nap 24 óráig a párt belső honlapján erre a célra kialakított helyen lehet tenni. Az érvényes jelöléshez legalább egy másik párttag jelölő nyilatkozata és az érintett párttag elfogadó nyilatkozata szükséges.

9. A Közgyűlést megelőzően a jelöltek bemutatkozásuk, célkitűzéseiket elhelyezhetik a belső honlap megfelelő helyén és egy alkalommal elküldhetik valamennyi párttag regisztrált e-mail-címére. A Közgyűlésen valamennyi jelöltnek – azonos terjedelemben – lehetőséget kell kapnia a szóbeli bemutatkozásra.

15.§ A Pártigazgató

1. A Pártigazgatót az alakuló ülés választja, a továbbiakban az Elnökség nevezi ki.

2. A Pártigazgató feladatai:

a. az Elnökséggel együttműködve gondoskodik a párt és szervei működésének technikai feltételeiről;

b. kezeli a párt vagyonát, elkészíti az éves költségvetés tervezetét és felel az elfogadott költségvetés betartatásáért;

c. elkészíti az éves költségvetési beszámoló tervezetét;

d. évente beszámol a Közgyűlésnek;

e. munkáltatói jogot gyakorol a párt alkalmazottai felett;

f. vezeti a tagnyilvántartást;

g. tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség ülésein;

h. felügyeli az Elnökség és a Közgyűlés határozatainak betartását;

i. ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az Elnökség a hatáskörébe utal.

16.§ A választókerületi szervezet

1. A választókerületi szervezet a párt alapvető szervezeti egysége. A választókerületi szervezet önálló szervezeti és politikai egység, a tagok politikai tevékenységének, jogaik és kötelességeik gyakorlásának alapvető kerete.

2. Választókerületi szervezet 10 taggal alapítható, melyet a pártigazgató hagy jóvá.

3. A választókerületi szervezet elnökét a választókerületi közgyűlés közvetlenül választja egyéves időtartamra.

17.§ A párt Szervezeti és Működési Szabályzata

1. A párt működését érintő – az Alapszabályban részletesen nem rögzített – alapvető feladatokat Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SzMSz) kell meghatározni.

2. Az SzMSz-t az Elnökség készíti elő és a tagság fogadja el.

3. Az SzMSz nem állhat ellentétben a párt Alapszabályával.

4. Az Elnökség szervezeti és működési rendjét külön ügyrendben kell rögzíteni, melyet az Elnök készít elő, és az Elnökség hagy jóvá.

 

V. Fegyelmi és etikai szabályok

 

18.§ Fegyelmi és etikai eljárások indítása

1. Az Elnökség, illetve tíz választókerületi szervezet megalakulását követően az Etikai Bizottság jogosult a párt tagjainak etikai és fegyelmi vétségének megállapítására, és az etikai és fegyelmi büntetések kiszabására.

2. Fegyelmi eljárás indítható a párt tagja ellen, ha az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeit megszegi. Fegyelmi eljárás a párt bármely tagjának vagy testületének írásos, indoklással ellátott kezdeményezésére indítható.

19.§ Fegyelmi és etikai eljárás lefolytatása

1. Fegyelmi eljárás indításáról a fegyelmi eljárás alá vont tagot írásban, időben értesíteni kell, az eljárás során pedig biztosítani kell számára a tisztességes és átlátható eljárás, valamint a védekezés jogát.

2. A fegyelmi eljárás során vizsgálatot kell folytatni és fegyelmi tárgyalást kell tartani. Ennek során a megindító felet és az eljárás alá vont tagot is meg kell hallgatni.

3. A fegyelmi eljárást hivatalból vagy a párt öt tagjának kezdeményezésére meg kell indítani a megkeresés átvételétől számított 5 naptári napon belül, és a megindítástól számított 15 naptári napon belül le kell zárni. Amennyiben ez objektív okokból nem lehetséges, az eljárás a szükséges időre, de legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbítható.

20.§ Fegyelmi és etikai eljárások eredménye

1. A fegyelmi büntetés lehet:

a. figyelmeztetés,

b. megrovás,

c. párttisztségből való elmozdítás,

d. a tagdíj 12 havi mértékét meg nem haladó tagdíj-kiegészítés,

e. a pártból való kizárás.

2. A tag kizárható a pártból, ha:

a. a párt Alapszabályát, programját, a párt érdekeit, hírnevét súlyosan sértő, illetve azokkal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít;

b. ha a tagnyilvántartás számára tudatosan valótlan személyes és okmányadatokat ad meg.

3. A kizárt tag tagsági viszonya fellebbezés hiányában a nem jogerős döntést követő tizenötödik naptári napon, fellebbezés benyújtása esetén a kizárást megerősítő jogerős döntés napján szűnik meg. A kizárt tag nem tarthat igényt befizetett tagdíjának visszatérítésére.

4. A fegyelmi és etikai eljárás eredményeként született döntést írásban, indoklással ellátva az érintett feleknek meg kell küldeni.

5. A tagot elmarasztaló etikai vagy fegyelmi határozattal szemben írásban fellebbezést lehet benyújtani a kézhezvételtől számított 8 naptári napon belül. Az Elnökség, illetve az Etikai Bizottság döntésével szembeni fellebbezést másodfokon a Közgyűlés bírálja el. A másodfokú etikai és fegyelmi határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye.

 

VI. A párt vagyona és gazdálkodása

 

21. § A párt vagyona

1. A párt vagyona a tagok által fizetett díjakból, a központi költségvetésből juttatott támogatásból, az állam által ingyenesen átadott ingatlanokból, magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásaiból, végintézkedés alapján természetes személyek hagyatékából, a párt gazdálkodó tevékenységéből, illetve a párt által alapított vállalat és egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képződik.

2. A párt részére - az 1. bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve - jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagyoni hozzájárulást nem adhat, a párt jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.

3. A párt vagyoni hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A párt külföldi szervezettől - jogi státusától függetlenül - és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. A párt névtelen adományt nem fogadhat el.

4. A tagok tagdíj-befizetéseiről a Pártigazgató a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet.

5. A párt vagyona egyebekben a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény szerint gyarapítható.

22. § A párt gazdálkodása

1. A párt a költségeinek fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében a következő gazdálkodó tevékenységeket folytathatja:

a. politikai céljainak és tevékenységének megismertetése érdekében kiadványokat jelentethet meg és terjeszthet, a pártot szimbolizáló jelvényeket és más ilyen célú tárgyakat árusíthat, és pártrendezvényeket szervezhet;

b. a tulajdonában álló ingatlanokat és ingókat díj ellenében hasznosíthatja és elidegenítheti.

2. A pártnak az 1. bekezdésben említett gazdálkodó tevékenysége után társasági adót nem kell fizetnie.

3. A párt vállalatot hozhat létre, továbbá egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, más gazdasági társaságban azonban részesedést nem szerezhet.

4. A párt a pénzeszközeit - részvényvásárlás kivételével - értékpapírba fektetheti.

5. A párt a nyilvántartásba vételével jön létre. A párt a tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján kezdi meg.

6. A párt anyagi eszközeit kizárólag a párt céljainak megvalósítására lehet felhasználni.

7. A párt a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a párt tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

8. A párt egyebekben a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény illetve az egyesületek gazdálkodására vonatkozó általános szabályok szerint működik, évente beszámolót készít és azt a rendelkezések szerint közzéteszi.

23.§ A párt képviselete

1. A pártot az Elnök és a Pártigazgató önállóan képviselik.

2. A bankszámla felett az Elnök és a Pártigazgató önállóan, akadályoztatásuk esetén bármely két alelnök együttesen rendelkezik.

 

VII. Egyéb rendelkezések

 

24. § Jegyzőkönyvvezetés

1. A párt szervezeti egységeinek és testületeinek üléseit időben meg kell hirdetni, azokról jegyzőkönyvet kell készíteni.

2. Amennyiben a szervezeti egység vagy testület esetében az Alapszabály nem rendelkezik máshogy, az ülést legkésőbb annak megkezdése előtt 3 munkanappal az adott szerv elnöke, vagy megbízottja meg kell, hogy hirdesse – a szerv tagjainak küldött elektronikus levélben és a párt honlapján kizárólag a tagok számára látható módon – a pontos helyszín, időpont és javasolt napirend megadásával.

3. Amennyiben a szervezeti egység vagy testület esetében az Alapszabály nem rendelkezik máshogy, az adott szerv jegyző­könyvének tartalmaznia kell a napirendben megadott pontok megvitatásának összefoglalóját és a meghozott határozatokat, valamint a kiosztott feladatokat a felelősök megnevezésével. A jegyzőkönyvet legkésőbb az ülést követő 3. munkanapon meg kell küldeni az adott szerv tagjainak és közzé kell tenni a párt honlapján kizárólag a tagok számára látható módon.

25.§ Záró rendelkezés

1. A Női Értékek Pártja Magyarország Alaptörvénye, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény illetve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény szerint működik, az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a pártra vonatkozó rendelkezéseik irányadók.

2. A párt Alapszabályát az alapító tagok a Budapesten, 2014. január 14-én tartott ismételt alakuló ülésén egyhangú határozattal jóváhagyták.

Budapest, 2014. január 14.

Tovább a kategóriában: Program »